top of page

Members

Public·124 members

[[[živý přenos tv>>>]']] Pardubice Slovan Liberec on-line přenosu 16.12.2023


před 2 hodinami — Vítejte u online přenosu ze zápasu 19. kola FORTUNA:LIGY, ve kterém se utkají týmy FK Pardubice a FC Slovan Liberec.


Pardubice Slovan Liberec přenos 16/12/2023 před 2 hodinami — Pardubice Slovan Liberec přenos 16/12/2023 před 9 hodinami — 15:20 HC Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:1, 2:1. FC Slovan Liberec | Aktuálně. czFotbalový klub založený v roce 1958. Liberec patří k tradičním klubům v Synot lize. Má na kontě už tři ligové tituly a to v letech 2002, 2006 a 2012. V uplynulé sezoně 2014/15 obsadil dvanácté místo a vyhrál Pohár FAČR. Přes tyto úspěchy se klubu zatím nepodařilo dostat se do Ligy mistrů. Zahrál si ale čtvrtfinále Poháru UEFA v roce 2002. Na domácí stadion U Nisy se vejde 9 900 fanoušků. Novým trenérem klubu je od léta 2015 je Jindřich Trpišovský. The Journey Art Expo Ivan Eduardo před 1 hodinou — [SPORTOVNÍ TV===]]''] Pardubice Slovan Liberec přenos živý 16.12.2023 Slovan Liberec. liveSream. Živé přenosy. matchLive. Zápas živě. Samoz�ejm� bychom r�di pokukovali po vy��� p���ce, ale uv�domujeme si s�lu ostatn�ch t�m�. Jak bylo t�k� nahradit odchody n�kter�ch hra�ek, nap��klad Bu�kov�, �ubrtov� �i Ko��kov�, kter� v minul� sezon� pat�ily do z�kladn� sestavy? Dopln�m je�t� K�ivskou� Ode�la n�m prakticky osa t�mu a v�d�li jsme, �e nahradit je nebude lehk�. Ale tak to ve fotbale chod� a je pot�eba na to co nejrychleji reagovat. Nicm�n� po hern� str�nce se mi l�bil z�pas v�Brn�, kde jsme byli aktivn� po cel� z�pas, vst�elili jsme 5 branek a udr�eli nulu. Jako nepoveden� hodnot�m prohran� dom�c� utk�n�, hran� ve Varnsdorfu, pr�v� proti Loko Brnu. Tato prohra n�m trochu nabourala pl�ny, nicm�n� m�me p�ed sebou je�t� 4 kola a tam si to mus�me uhr�t. Moc dob�e si uv�domujeme, o co se hraje. Jak� v�s �ek� program b�hem zimn� p�est�vky? Od 9. prosince maj� holky �pln� volno a po nov�m roce, od 2. ledna, budou plnit individu�ln� pl�n. Nebudou muset jezdit do Liberce, ale budou n�m zas�lat z�znamy z�hodinek ke kontrole a m��ou tak plnit tr�ninky v�dom�c�m prost�ed�. Ale v�e mus� b�t podpo�eno na�� dobrou fotbalovou prezentac�. Troufnu si tvrdit, �e se to zved� i u ostatn�ch t�m�. Je �koda, �e t�eba Sparta se Slavi� nehraj� v�ce z�pas� na stadionech mu��. A v�obecn� rovin� bych si dovedl p�edstavit p��m� p�enos z�pasu prvn� ligy �en v�televizi. Kdybyste m�l vybrat jeden z�pas z podzimu, se kter�m jste byl nejv�ce spokojen�, a naopak jeden, kter� se t�eba tolik nepovedl, jak� by to byl? Ur�it� si cen�me bodu ze Sparty, kde jsme m�li v�z�v�ru �t�st� a podr�ela n�s g�lmanka. Podzim �en pohledem asistenta tren�ra DittrichaLiberec - Fotbalistky Slovanu maj� za sebou podzimn� ��st nejvy��� sout�e �en a v tabulce p�ezimuj� na �tvrt�m m�st�. V tomto �l�nku V�m nab�z�me rozhovor s asistentem tren�ra libereck�ch fotbalistek, Jaroslavem Dittrichem, kter� hodnotil uplynulou ��st ligy. Mluvil o programu sv�ch sv��enky�, mlad�ch hr��k�ch a nap��klad i o tom, zda-li o�ek�vat b�hem zimy n�jak� zm�ny v k�dru... S�touto situac� se mus�me vypo��dat, k�dr byl dopln�n hlavn� o mlad� hr��ky, kter� maj� potenci�l a chu� pracovat, co� je d�le�it�. Bohu�el v n�kter�ch utk�n�ch n�m pr�v� chyb� v�t�� zku�enost a chytrost, kterou tyto hr��ky m�ly. Nicm�n� holky uk�zaly, �e se m��ou i tak m��it s�nejsiln�j��mi soupe�i. Jak u� jste s�m zmi�oval, v t�mu pracujete s n�kolika mlad�mi hr��kami, co zat�m ��k�te na jejich v�kony? S�p��stupem jsem spokojen, bohu�el u t�chto hr��ek, kter� nemaj� tolik odehr�no v�prvn� lize a nemaj� tolik zku�enost�, je v�konnost kol�sav�. Za druh�, tempo hry je vy��� a celkov� n�ro�n�j��. Nicm�n� pr�v� hern� prax� u n�s se mohou zlep�ovat a d�l vyv�jet tak, aby byly v�budoucnu oporami sv�ch t�m�. N�kter� z�nich se dokonce u� objevily v��ir�� nominaci reprezentace �en A t�mu. FC Slovan Liberec Sledovali jste on-line přenos z utkání 11. kola fotbalové Fortuna:Ligy mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha. Liberec v poháru vydřel výhru v Kladně ... Jak byste zat�m zhodnotil dosavadn� pr�b�h sezony? K�dr doznal v�razn�ch zm�n a bylo pot�eba zabudovat nov� hr��ky do sestavy. Hlavn� se jednalo o mlad� fotbalistky, kter� nemaj� s�prvn� ligou takov� zku�enosti. Tak�e o�ek�v�n� bylo velik�. Ka�dop�dn� �ekl bych, �e start ligy, i p�es �vodn� por�ku se Spartou, n�m hern� vy�el. Je �koda, �e v t잚�ch z�pasech nedok�eme prom��ovat �ance, kter�ch je v�takov�ch utk�n�ch m�lo. Kdyby se n�m to v�ce da�ilo, duely by mohly m�t jin� v�voj... Slovanu pat�� v tabulce �tvrt� p���ka, je to z va�eho pohledu o�ek�van� pozice? Jste s n�, vzhledem k s�le obou pra�sk�ch S, spokojen�? Beru to s�pokorou, tato pozice n�m zaru�uje postup do skupiny, kter� bude hr�t o titul v nadstavbov� ��sti a to byl jeden z�c�l� p�ed sezonou. I proto budeme cht�t minim�ln� tuto pozici udr�et do konce z�kladn� ��sti. S t�m souvis� ji� zm�n�n� mo�nost hr�t na hlavn�m stadionu. Kolik t�m� hraje sv� mistrovsk� utk�n� na stadionu, kde se z�rove� hraje prvn� liga mu��? Nat��� se promo videa k�z�pas�m, prezentujeme se na soci�ln�ch s�t�ch. T�ch v�c� se d�l� hodn� a samoz�ejm� i na to bychom cht�li nal�kat jak div�ky, sponzory, tak i dal�� hr��ky, aby se mohl �ensk� fotbal na Slovanu rozv�jet. Mladá Boleslav FK Pardubice on-line přenosu 11 listopadu 202 kolo, FORTUNA:LIGA FC Slovan Liberec 10. 02. 2024 20. kolo, FORTUNA:LIGA 1. FC Slovácko Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty 17. 2024 21. kolo ... [Sledovat živě!!] Karviná Pardubice on-line přenosu 9 prosin před 7 dny — Pardubice Slovan Liberec - Zlín Slovácko (ŽIVÝ PŘENOS=) FC Slovácko Baník Ostrava on-line 26. 11. 2023 — 2023 Karviná Pardubice přenos ... Je jen na nich jak poctiv� a sv�domit� budou pracovat. My se jim budeme sna�it vytvo�it vhodn� podm�nky pro maxim�ln� podporu a jejich rozvoj. B�hem podzimu jste odehr�li i n�kolik utk�n� na hlavn�m stadionu U Nisy, jak to vn�m�te vy z pohledu tren�r� a co na to ��kaj� hr��ky? Mo�nost prezentovat se na hlavn�m stadionu a hr�t tam utk�n� je par�da. ��ste�n� odm�na za p�edv�d�n� v�kony, pr�ci, atd. Jak pro n�s tren�ry, tak i pro holky jsou tyto z�pasy velkou motivac� uk�zat se. My m�me to �t�st�, �e veden� Slovanu n�m tuto mo�nost poskytne a my se jak jim, tak div�k�m mus�me odvd��it dobr�mi v�kony a v�sledky, aby n�s i nad�le nechali hr�t na hlavn�m stadionu. V��m�te si nebo mysl�te si, �e se da�� i v tomto roce v�ce popularizovat �ensk� fotbal, nap��klad i mezi libereck�mi fanou�ky? Kdy� to vezmu z pozice Slovanu, tak ka�d�m rokem se d�l� v�ce a v�ce v�c� spojen�ch s�propagac� �ensk�ho fotbalu. Pardubice - Liberec | ONLINE | 16.12.2023 15:00 - iSport.cz Vítejte u online přenosu ze zápasu 19. kola FORTUNA:LIGY, ve kterém se utkají týmy FK Pardubice a FC Slovan Liberec. Úvodní výkop v CFIG Areně je naplánován na ... FK Pardubice - FC Slovan Liberec (FORTUNA:LIGA) za 5 hodin — Střídání. Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00. (15:50:44). FK Pardubice – FC Slovan Liberec. 0:0. před zápasem (-:-). Zpět na ... Podzim žen pohledem asistenta trenéra Dittricha před 3 dny — Slovan Liberec & eSports.cz, s.r.o. | Nastavení cookies. webdesign tellinger.cz. ×. Dnes v 15:00. FK Pardubice. FC Slovan Liberec. Online přenos ... Karviná Pardubice přenos 9 prosince 2023 Živý přenos TV před 7 dny — kolo, FORTUNA:LIGA FC Slovan Liberec 10. 02. 2024 20. kolo, FORTUNA:LIGA 1. FC Slovácko Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty 17. 2024 21. Liberec Zlín on-line přenosu 09.12.2023 Streamování před 6 dny — před 14 hodinami — Slovan Liberec Fastav Zlín Přímý přenos 09.12.2023 [DNES**] Sparta přenos online · Chance liga živě online. 0. +. FC Slovan Liberec - FK Pardubice (Česká FORTUNA:LIGA) Sledujte tisíce prenosov na TV Tipsport a získajte bonus až 4 000 €! To je dnes ode mě vše, já se s Vámi loučím a u dalšího online přenosu na viděnou.


About

Welcome to my group! Connect with other members, start disc...

Members

bottom of page